Browse Our Dictionary
I

in-service training

ལས་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར། = ལས་དོན་ནང་དངོས་སུ་འཇུག་བཞིན་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་དང༌། རིག་རྩལ། འཇོན་ཐང༌། སེམས་ཤུགས་སོགས་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་སུ་སྦྱར་བའི་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས།