Browse Our Dictionary
I

inaccessible

༡། འཇུག་པ་མི་བདེ་བའི། བགྲོད་དཀའ་བའི། = དེར་སླེབས་མ་ཐུབ་པའམ། བསླེབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་བའི་གནས་སྟངས། ༢། ཐོབ་དཀའ་བའི། = རང་གི་བདག་ཏུ་བཟུང་བའམ། བསྙེན་པར་དཀའ་བའི་ཆ།