Browse Our Dictionary
I

income statement

ཡོང་འབབ་རྩིས་ཤོག= དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་རིང་ཀམ་པ་ཎིའི་ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་སོགས་གསལ་སྟོན་བྱེད་པའི་དངུལ་རྩིས་རྩིས་ཤོག