Browse Our Dictionary
I

income tax return

འབབ་ཁྲལ་སྙན་ཤོག = གཞུང་ལ་ལོ་རེའི་ཡོང་འབབ་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་མི་ཚོས་རང་གི་ཡོང་འབབ་དང༌། གཅོག་འཕྲི། ཞལ་འདེབས་སྤྲོད་པའི་དངུལ་འབོར་སོགས་གསལ་ཁ་འཁོད་པའི་དཔྱ་ཁྲལ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ།