Browse Our Dictionary
I

inconsistent

གཅིག་མཐུན་མིན་པ། = རྒྱུ་གཉིས་ཐེངས་གཅིག་གི་མཉམ་བྱ་ཆ་སྒྲིག་ནང་། ཐིག་གཉིས་མཉམ་འགྲོ་ཡིན་ན། མཉམ་བྱ་ཆ་སྒྲིག་དེ་ལ་འགྲོལ་ཐོབ་མེད། དེ་འདྲའི་མཉམ་བྱ་ཆ་སྒྲིག་ནི་གཅིག་མཐུན་མིན་པ་རེད།