Browse Our Dictionary
I

incremental funding

མ་དངུལ་རིམ་སྤྲོད། = ཚོང་འབྲེལ་དང༌། ལས་དོན་སོགས་གཞན་ལ་བོགས་གཏོང་སྐབས་ཚོང་དང་ལས་ཀའི་འབོར་ལ་གཞིགས་ཏེ། བོགས་དངུལ་དེ་དུས་ཚོད་རིམ་ཅན་དུ་སྤྲོད་ལེན་བྱེད་པའི་ཚུལ།