Browse Our Dictionary
I

incrimination

ཉེས་འཛུགས།= ནག་ཉེས་སམ་ཁྲིམས་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའི་བྱ་བ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་དམ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་པའི་རང་བཞིན།