Browse Our Dictionary
I

independence

རང་བཙན། = གཞན་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་ནས་ཐར་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་ཆབ་སྲིད་དང༌། སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་ཐད་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་གནས་བབས།