Browse Our Dictionary
I

indirect compensation

བརྒྱུད་སྤྲོད་གུན་གསབ། = བཟོ་གྲྭ་དང༌། ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པར་ཟླ་རེའི་གླ་ཕོགས་ལས་གཞན་པའི་ཞབས་ཞུའི་ལེགས་གསོའི་སྨན་དོད་དང༌། གུང་སེང༌། ཉེན་སྲུང་སོགས་དངུལ་རྐྱང་མིན་པའི་མཐུན་རྐྱེན།