Browse Our Dictionary
I

indirect democracy

བརྒྱུད་སྤྲོད་མང་གཙོ། = མི་མང་གིས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ཆབ་སྲིད་འཐུས་མི་རྣམས་བརྒྱུད་དེ། མི་མང་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་འགྲོ་ལུགས་ཤིག