Browse Our Dictionary
I

indirect manufacturing costs

ཐད་ཀར་མིན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་མ་གནས།= ཐད་འབྲེལ་ལས་མི་དང་། ཐད་འབྲེལ་རྒྱུ་ཆ་ལས་གཞན་པའི་ཐོན་རྫས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཞིག