Browse Our Dictionary
I

indium

མཐིང་ལྕགས། = ཁ་དོག་དཀར་ལ་སྙི་བའི་ལྕགས་རིགས་ཁམས་རྫས་དཀོན་གྲས་བཞུར་སླ་བ་འོད་ཤལ་དུ་མཐིང་གའི་མདངས་འཚེར་བ་ཞིག རྡུལ་གྲངས། ༤༩ མཚོན་རྟགས། In