Browse Our Dictionary
I

induction

༡། གསར་བསྐོ། གསར་ཞུགས། = ཚོགས་པ་ཞིག་གམ། དེར་གཏོགས་པའི་ལས་ཁུངས་སམ། ཡང་ན་གོ་གནས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་གསར་དུ་བསྐོ་འདོན་བྱེད་པའི་ལས་རིམ།