Browse Our Dictionary
I

industrial engineering

བཟོ་ལས་འཆར་འགོད་རིག་པ། = བཟོ་གྲྭའི་ལས་མི་དང༌། དངོས་རྫས་རྒྱུ་ཆ། ནུས་ཤུགས་སོགས་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གསར་སྐྲུན་དང༌། སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་དམིགས་པའི་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག