Browse Our Dictionary
I

industrialization

བཟོ་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ། = དེ་སྔ་བཟོ་གྲྭ་མེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་བཟོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་དང༌། ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་སྐྲུན་སོགས་བྱས་པ་བརྒྱུད་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ཉིད་བཟོ་ལས་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན།