Browse Our Dictionary
I

inertial system

འགྱུར་འགོག་མ་ལག = ལྟོས་གཞིའི་སྒྲོམ་གཞི་གང་ཞིག་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཕྱིའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཞིག་དང་མ་འཕྲད་པར་འགུལ་མེད་དུ་གནས་པའམ། ཡང་ན་མྱུར་ཚད་བརྟན་པོའི་ཐོག་སྐྱོད་པ་ཞིག་ལ་འགྱུར་འགོག་མ་ལག་ཟེར། འགྱུར་འགོག་མ་ལག་ཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་མྱུར་ཚད་འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པར་ཐད་སྐྱོད་བྱེད་པའི་མ་ལག