Browse Our Dictionary
I

infiltrate

སིམ་འཛུལ་བྱེད་པ། = རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ཡུལ་ལུང༌། སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་སུ་ཕམ་ཉེས་དང་གཏོར་བཅོམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཁོ་ན་བཅངས་ཏེ། དམག་མི་དང༌། སོ་པ་སོགས་འཇབ་ཀྱིས་འཛུལ་བའི་བྱ་སྤྱོད།