Browse Our Dictionary
I

infrastructure

རྨང་གཞིའི་མཐུན་རྐྱེན། = བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་ཞིག་ནས་ཅ་དངོས་བཟོ་སྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུར་མཁོ་བའི་མ་རྩ་དང༌། མིའི་ནུས་ཤུགས། ཅ་དངོས་རྒྱུ་ཆ་སོགས།