Browse Our Dictionary
I

inherit

༡། ཤུལ་སྐལ་ཐོབ་པ། = རང་གི་སྔ་རོལ་དེ་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་གི་ས་ནས་དབང་ཆ་སོགས་ཐོབ་པ། ༢། སྔ་ཤུལ་བརྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པ། = ཕ་མེས་སོགས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་ཤུལ་ལྷག་གམ་ནོར་སྐལ་ཐོབ་པ།