Browse Our Dictionary
I

inheritance tax

ཤུལ་ཁྲལ། = འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ཁར་དངོས་སོགས་ཁ་ཆེམས་སམ་ཁྲིམས་ཡིག་བརྒྱུད། སྐྱེ་བོའམ་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་ཞིག་ལ་མིང་སྒྱུར་བྱེད་སྐབས་ཤུལ་འཛིན་པར་འགེལ་རྒྱུའི་ཁྲལ།