Browse Our Dictionary
I

initial recruitment

སྔོན་འགྲོའི་འདེམས་འཇུག = དམག་དང་གསང་བའི་ལས་བྱེད་ཁོངས་སུ་འཚུད་རྒྱུར། དངོས་གཞིའི་དཔྱད་ཞིབ་དང༌། རྒྱུགས་སྤྲོད་སོགས་མ་བྱས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་བསྐྱང་རྒྱུའི་སྔོན་འགྲོའི་འདེམས་སྒྲུག