Browse Our Dictionary
I

inkpad

སྣག་གདན། = ཐེལ་ཙེ་དང༌། དམ་ཕྲུག་སོགས་ཀྱི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་དཔེ་རིས་དང༌། ཡི་གེ་རྣམས་ཤོག་བུའི་སྟེང་འབེབས་ཆེད་སྣག་ཚ་སྤོག་སའི་སྣོད་དམ་སྟེགས་བུ།