Browse Our Dictionary
I

inland

༡། ཡུལ་ནང༌། = རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ས་མཚམས་ནང་གི་ས་ཁུལ། ༢། ལུང་ཁུག = མི་འབོར་ཆེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་དང༌། གྲོང་རྡལ་སོགས་རྒྱང་ཐག་རིང་ལ་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྦུག་མར་ཆགས་པའི་ས་ཁུལ།