Browse Our Dictionary
I

inner line permit

ས་ཐིག་ནང་མའི་ཆོག་མཆན། = རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རང་གི་མི་སེར་ཞིག་ལ་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་གང་ཞིག་ཏུ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་རིང་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་མཆན་གནང་བའི་འགྲིམ་འགྲུལ་ཡིག་ཆ།