Browse Our Dictionary
I

inoculation

༡། བློ་སྒོ་འབྱེད་པ། = གཞན་གྱི་བསམ་བློའི་ནང་སྔར་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་གསར་དུ་འཇུག་པའམ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ། ༢། ནད་སོན་འདེབས་པ། = ལུས་པོའི་ནང་སྨན་རྫས་སོགས་བརྒྱབ་ཏེ། སྔར་ཡོད་ཀྱི་ནད་གཞི་བཅོས་པའམ། ཡང་ན་ནད་འབུ་སོགས་བརྒྱབ་སྟེ་སྔར་མེད་ཀྱི་ན་ཚ་གསར་དུ་འགོ་བཅུག་པའི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན།