Browse Our Dictionary
I

inscribed angle theorems

ནང་སྦྲེལ་ཟུར་གྱི་ངེས་སྲོལ། = སྒོར་དབྱིབས་ཀྱི་གཞུ་ཐིག་གཅིག་གི་སྒོར་མཐའི་ཟུར་ནི། ནང་འབྲེལ་ཟུར་གྱི་ཉིས་ལྡབ་ཡིན་པའི་ངེས་སྲོལ་ལ་ཟེར།