Browse Our Dictionary
I

insider trading

ནང་མའི་ཉོ་ཚོང་། =ཀམ་པ་ཎིའི་ནང་གི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣས་ཀམ་པ་ཎིའི་དམིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ཀམ་པ་ཎིའི་མ་ཤེར་ཉོ་ཚོང་བྱེད་ཚུལ་ཞིག