Browse Our Dictionary
I

insider

ནང་མ། སྡེ་ཁག་གམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ནང་གི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་ཤེས་མཁན་གྱི་གང་ཟག