Browse Our Dictionary
I

inspector

༡། རྟོག་ཞིབ་པ། = ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལྟར་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་བཀོད་པའི་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཤིག