Browse Our Dictionary
I

instigation

༡། སྐུལ་འདེབས། = གཞན་ལ་ལས་དོན་གང་ཞིག་བྱ་དགོས་པའི་སྐུལ་དེད་བྱེད་པའི་ངག ༢། ངན་བསླབ། རྒྱུད་སྐུལ། = རྙོག་དྲ་དང། དཀའ་ངལ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བརྩམས་པའི་རྩོལ་བ།