Browse Our Dictionary
I

institutional memory

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲན་པ།= དམིགས་བསལ་གནད་དོན་གང་ཞིག་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དང་བརྒྱུད་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་སྡེའི་རིག་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་རྟོགས་སྐྲུན་པར་བྱེད་པའི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་སྒེར་གྱི་དྲན་གསོ་དང་། ཉམས་མྱོང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག