Browse Our Dictionary
I

instruction

༡། སློབ་ཁྲིད། = ཤེས་བྱའི་གནས་གང་ཞིག་སློབ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས། ༢། བཀོད་བྱུས། བཀའ་ཁྱབ། = ཅ་དངོས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཕྱོགས་དང༌། ཡང་ན་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན།