Browse Our Dictionary
I

instructor

,adm སློབ་སྟོན་བྱེད་མཁན། སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན། = ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་བསླབ་བྱ་དང༌། བཀོད་བྱུས། ལམ་སྟོན་སོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག