Browse Our Dictionary
I

Integrated Goods and Service Tax (IGST)

མཉམ་བསྡུས་ཀྱི་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའི་ཁྲལ། =ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའི་ཁྲལ་གྱི་བཅས་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲལ་བསྡུ་ཞིག