Browse Our Dictionary
I

integrated

གོང་བུ་གཅིག་གྱུར། མཉམ་བསྡུས། = སོ་སོ་ཡན་གར་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་གོང་བུ་གཞན་གྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པའམ། ཡང་ན་གོང་བུ་དུ་མ་དང་ལྷན་དུ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་པ།