Browse Our Dictionary
I

intelligence quotient (IQ)

རིག་རྩལ་འཇལ་གཞི། = རང་གི་བློའི་ནུས་པ་དང༌། གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ལེགས་ཉེས་རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་གང་དུ་གཏོགས་མིན་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ།