Browse Our Dictionary
I

inter alia

དེ་དང་ཆབས་ཅིག དེ་ལ་སོགས་པའི། = ཚིག་གི་བརྗོད་པ་བསྡུ་བའི་ཆེད་དུ་ཆོས་དུ་མའི་ཁོངས་ནས་རེ་གཉིས་ཙམ་ཐད་འདོན་བྱས་ཏེ། འདི་ནི་མང་པོའི་ཁོངས་ནས་འདོན་པའོ། ཞེས་པའི་འབྲི་སྲོལ་ཞིག