Browse Our Dictionary
I

interceptor missiles

འགོག་སྲུང་འཕུར་མདེལ། =སྒྱོགས་མདེལ་ལམ་འཕུར་མདེལ་དཔུང་རྒོལ་འགོག་ཐབས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ།