Browse Our Dictionary
I

intercollegiate

མཐོ་སློབ་ནང་ཁུལ་གྱི། = མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་མི་འདྲ་བ་ཁག་གི་རུ་ཁག་དབར་ལུས་རྩལ་སོགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་བྱ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི།