Browse Our Dictionary
I

interfaith dialogue

ཆོས་དད་པ་ནང་ཁུལ་གྱི་གྲོས་མོལ། = སྒེར་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རིམ་པ་གང་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་རིག་གཞུང་ངམ་ལྟ་གྲུབ། ཆོས་ལུགས་སོགས་མི་འདྲ་བའི་སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་འབྲེལ་ལམ་བཟུང་ཞིང་མཉམ་ལས་མཉམ་རུབ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག