Browse Our Dictionary
I

international monetary fund (IMF)

རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ། = རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས། རྒྱལ་ཁབ་དབར་གྱི་དངུལ་བརྗེས་འཛའ་ཐང་སོགས་ལ་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག