Browse Our Dictionary
I

internet dependent

དྲྭ་སྤྱོད་ལང་ཤོར།= དམིགས་བསལ་ལང་ཤོར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་རྣམ་པའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་ནས་དྲྭ་རྒྱའི་བཀོལ་སྤྱོད་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེ་བ་ཞིག