Browse Our Dictionary
I

interpersonal awareness

གང་ཟག་ཕན་ཚུན་གྱི་གོ་རྟོགས། = རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བློ་དང་ཚོར་བའི་ཐད་ལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས། དོན་དངོས་སུ་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ།