Browse Our Dictionary
I

interpol

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐོར་སྲུང་། = རྒྱལ་སྤྱིའི་ནག་ཉེས་པར་འཐབ་རྒོལ་ཆེད་གཙོ་བོར་དམིགས་པའི་ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ལྷག་འདུས་པའི་སྐོར་སྲུང་བའི་དཔུང་ཚོགས་ཤིག་སྟེ། དེའི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༣ ལོར་ཕ་རཱན་སིའི་རྒྱལ་སར་གསར་འཛུགས་བྱུང་ཡོད།