Browse Our Dictionary
I

interrogate

འདྲི་རྩད་བྱེད་པ། = གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་རྟོགས་ཐབས་སུ་ཞི་དྲག་གི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ཡུན་རིང་འདྲི་ཞིབ་བྱེད་པ།