Browse Our Dictionary
I

introductory remarks

ངོ་སྤྲོད་གཏམ་བཤད། =འགྲེལ་བརྗོད་ཞིབ་ཕྲ་མ་བྱས་པའི་གོང་དུ། བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཞིག་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་སམ་གཏམ་བཤད་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ།