Browse Our Dictionary
I

intruder

ཧམ་འཛུལ་བྱེད་པོ། བཙན་འཛུལ་བ། = ནག་ཉེས་ཀྱི་བྱ་བ་ཞིག་ལས་རྒྱུའི་དམིགས་འདུན་བཅངས་ཏེ་གཞན་གྱི་ཁང་པ་དང་ས་གནས་སུ་རང་དགར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པ།