Browse Our Dictionary
I

intrusion

བཙན་འཛུལ། ཧམ་འཛུལ། = ནག་ཉེས་ཀྱི་བྱ་བ་ཞིག་ལས་རྒྱུའི་དམིགས་འདུན་བཅངས་ཏེ་གཞན་གྱི་ཁང་པ་དང་ས་གནས་སུ་རང་དགར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།