Browse Our Dictionary
I

invasion of privacy

སྒེར་གནས་ཧམ་འཛུལ།= གཞུང་ངམ་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་གང་ཟག་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཧམ་འཛུལ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།