Browse Our Dictionary
I

inverse addition

ལྡོག་སྣོན། = རྩིས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་རྗེས་འབྲས་དེ་རྩིས་འགྲོ་སྟངས་གཞན་ཞིག་དང་ལྡོག་ཕྱོགས་ཡིན་ཚུལ།